Begeleiding en advies

Coöperaties zijn er in veel verschijningsvormen en in tal van sectoren. NCR heeft meer dan 85 jaar ervaring in coöperatief ondernemen en zorgt ervoor dat coöperaties van elkaar kunnen leren. Hiervoor biedt NCR een breed aanbod van producten en dienstverlening, zoals een zelfevaluatietool voor het functioneren van diverse gremia, ledenbetrokkenheidsonderzoek, NCR Coöperatie Code en de benchmark vergoedingen. Daarnaast heeft NCR een ervaren team klaar staan om bestuurders en toezichthouders van coöperaties te begeleiden en te coachen op het gebied van de besturing van de coöperatie, ledenstrategie en ledenbetrokkenheid.

Advies op maat

Voor specifieke coöperatievraagstukken geeft NCR advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de interactie en samenwerking van de verschillende bestuurlijke organen of de begeleiding bij de invoering van een nieuwe bestuurlijke structuur. Verder biedt NCR hulp bij het ontwikkelen of aanscherpen van een coöperatiestrategie om zo het ledenbelang nog beter te verankeren in de ondernemingsstrategie. In 2023 begeleidde NCR 67 leden en 2 niet-leden bij interne vraagstukken.

Cover voor

Ledenbetrokkenheidsonderzoek

Ledenbetrokkenheid staat bij veel coöperaties op de agenda. Iedereen begrijpt dat betrokken leden nodig zijn bij een coöperatie. Maar hoe benut je deze betrokkenheid? En hoe kun je het meten en eventueel verbeteren? NCR-leden kunnen gebruik maken van het ledenbetrokkenheidsonderzoek.

Het onderzoek geeft een uiteenzetting van de drijfveren van de leden, waarna de deelnemende coöperatie een gericht beleid kan ontwikkelen om deze betrokkenheid te vergroten. Coöperaties die het onderzoek laten uitvoeren, ontvangen naast de totaalresultaten ook inzicht in de ledenbetrokkenheid van hun coöperatie in vergelijking met andere coöperaties.

In 2023 hebben 7 coöperaties het onderzoek uitgevoerd.

Boardroom coaching

Een Boardroom coach kan de bestuurlijke gremia van de coöperatie (bestuur, directie en/of RvC) helpen om optimaal te functioneren. Boardroom coaching is geschikt voor zowel kleine als grote coöperaties. Het goed functioneren in de boardroom vraagt om kennis van de eigen governance en het regelmatig organiseren van een zelfevaluatie. Daarnaast vraagt het functioneren als boardmember ook om andere skills en competenties. Denk aan thema’s als vooroordelen, kokervisie en invloedrijk communiceren. NCR biedt boardroom coaching zowel individueel als op groepsniveau.

Cover voor

Modellen: Statuten en reglementen

NCR biedt zijn leden ondersteuning en advies op maat bij het opstellen en wijzigen van statuten en reglementen. De ondersteuning kan bestaan uit een korte check van bestaande statuten, maar kan ook het volledig herzien van statuten of het opstellen van een bestuursreglement inhouden. Op het Coöperatieplatform staan een aantal modellen/sjablonen die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

Online zelfevaluatietool

NCR adviseert om periodiek het eigen functioneren van het bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad te evalueren. NCR-leden kunnen gebruik maken van een gratis online zelfevaluatietool. Deze helpt om te reflecteren op de samenstelling, de vergaderingen, het algemeen functioneren en het functioneren van individuele leden. Dit kan eventueel onder begeleiding van NCR. Het afgelopen jaar heeft NCR 13 zelfevaluaties uitgevoerd bij 13 coöperaties.

Nieuwe dienst: Vertrouwenspersoon

Elke organisatie is vanuit de Arbowet verplicht om maatregelen te treffen ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. Denk hierbij aan neerbuigende opmerkingen, agressie en geweld, werkdruk, pesten en seksuele intimidatie. Kortom situaties waarin werknemers zich niet meer veilig voelen en letterlijk ziek kunnen worden. Om coöperaties te ondersteunen heeft NCR vanaf 2023 de vertrouwenspersoon opgenomen in het dienstenpakket. Marijke Flamman is gecertificeerd vertrouwenspersoon van NCR en goed bekend met een coöperatieve werkomgeving. Een fijne en veilige keuze. Lees verder.

Cover voor

Benchmark vergoedingen

NCR houdt in een database de vergoedingen van leden, bestuurders, toezichthouders en ledenraadsleden van aangesloten coöperaties bij (anoniem). Het gaat om (onkosten)vergoedingen, tijdsbestedingen, het besturingsmodel en kerncijfers uit de geconsolideerde jaarrekeningen. NCR voert op verzoek een benchmark uit tussen coöperaties van vergelijkbare omvang, complexiteit en bestuurlijke structuur. De resultaten geven inzicht in de hoogte van de vergoedingen voor de verschillende functionarissen. In 2023 hebben 11 coöperaties hiervan gebruik gemaakt.

NCR Coöperatie Code

Coöperatie Code is een governance code voor coöperatieve ondernemingen. De Code heeft als doel bij te dragen aan verbetering van het coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en collectiviteit. Deze is bruikbaar voor alle coöperaties, groot en klein, ongeacht de sector waarin men actief is. De Code bevat breed gedragen coöperatieve principes en gedragsregels.

NCR verwacht van alle leden dat zij de toepassing en naleving van de Coöperatie Code jaarlijks agenderen en aan hun leden verantwoording afleggen over de opvolging van de Code. NCR adviseert en ondersteunt de leden hier graag bij.

Cover voor

Hulp aan nieuwe coöperaties

Het is belangrijk voor coöperaties om direct vanaf de start de juiste inrichtingskeuzes te maken. Veel nieuwe initiatieven hebben hierbij hulp nodig. Daarom biedt NCR een maandelijks spreekuur voor startende coöperaties. Relevante onderwerpen zoals: past de coöperatie bij mijn idee, hoe moet ik de coöperatie inrichten, of hoe start ik de coöperatie, worden besproken. Op deze manier kan er een vliegende start worden gemaakt. Dit jaar hebben we via de maandelijkse spreekuren 20 nieuwe initiatieven kunnen helpen met hun vraagstuk.

Cover voor

’t Praathuys

NCR wil een écht ‘huis van de coöperatie’ zijn voor leden. Leden zijn daarom van harte welkom om kosteloos gebruik te maken van de aparte vergaderruimte bij het kantoor in Houten. ’t Praathuys biedt ruimte aan groepen tot maximaal 18 personen en beschikt over diverse digitale mogelijkheden, zoals een groot touchscreen en de optie om hybride vergaderen met behulp van een uitgebreid video-conferentiesysteem.

Cover voor

Cover voor
Cover voor
Cover voor