Cover voor Lobby en belangenbehartiging

Lobby en belangenbehartiging

Coöperaties zijn goed voor bijna 18% van het Bruto Binnenlands Product. Ruim 90% van deze coöperatieve omzet is bij NCR aangesloten. Dat geeft NCR positie om coöperaties te vertegenwoordigen in (politieke) beleidsvorming en het maatschappelijke debat. Het gaat hierbij om het behartigen van de collectieve belangen, het representeren van coöperatief Nederland en het uitdragen van het coöperatief gedachtegoed. Zowel in binnen­ als buitenland. Deze functie wordt steeds belangrijker.

Wetgeving

Wetgeving is voortdurend in de maak. NCR blijft goed op de hoogte van de actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving die coöperatief ondernemen raakt. Wij bouwen daarom aan een zekere mate van bekendheid in Den Haag bij de wetgevende afdelingen via publicaties. Zo vergroten we de kans om actief benaderd en geconsulteerd te worden. Daarnaast houden we voor nieuwe wetsvoorstellen de Consultatierondes bij. Dit zijn alerts vanuit de ministeries waar de kern van een nieuw wetsvoorstel in wordt genoemd, en waar een ieder zijn visie op het wetsvoorstel kan geven.

NCR merkt in de dagelijkse contacten met overheden, onderwijs en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties dat kennis en begrip over de werking van de coöperatie versterkt dient te worden. Dit is randvoorwaardelijk om goede condities voor coöperatief ondernemen te hebben en te houden. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het intensiveren van onze contacten binnen politiek Den Haag en het onderwijs.

Tijdelijke wet COVID­19 Justitie en Veiligheid

De tijdelijke Noodwet Digitaal Vergaderen uit 2020 was ook van kracht in 2022. De noodwet voorzag in de mogelijkheid om een volledig virtuele algemene vergadering of ledenvergadering te houden. Deze wet werd telkens met 2 maanden verlengd.

Samen met de koepels voor de verenigingen, de (beursgenoteerde) vennootschappen etc. heeft NCR zich in maart 2020 ingezet om de tijdelijke wet ingevoerd te krijgen en vervolgens om deze steeds te verlengen. In 2023 wordt de wet niet meer verlengd, er is een permanente wet in de maak. In 2022 heeft NCR zijn leden geadviseerd om in de statuten de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen op te nemen. Dit voorkomt de afhankelijkheid van een nog te realiseren permanente wettelijke regeling.

Wetsvoorstel BVm

In het voorjaar van 2021 heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer een wetsvoorstel voor een maatschappelijke onderneming (BVm) ter consultatie voorgelegd. NCR vindt dit wetsvoorstel overbodig naast de al reeds bestaande rechtsvormen. Daarbij is de keuze voor de BV als basis-rechtsvorm voor een maatschappelijke onderneming niet logisch. De coöperatie voldoet beter aan de behoefte om krachten uit de samenleving te bundelen. NCR is echter bang dat gemeenten en financiers schijnzekerheid zullen zoeken in de BVm. Dit mede door de onbekendheid met de coöperatieve rechtsvorm. NCR heeft in 2022 daarom een reactie gegeven op dit wetsvoorstel.

Cover voor