Cover voor Toelichting op de jaarrekening 2022

Toelichting op de jaarrekening 2022

De inkomsten van NCR bestaan uit vaste en variabele contributie. De vaste contributie is gebaseerd op de omvang van de leden-coöperaties en laat een lichte stijging zien met een omvang van € 1.116.258. De variabele contributie betreft de inkomsten gebaseerd op individuele dienstverlening aan coöperaties. In 2022 is er voor € 54.000 gebruikgemaakt van de voucherregeling. Op jaarbasis is de variabele contributie hoger uitgekomen dan begroot (€ 244.000 ten opzichte van € 180.000). Dit komt door de hoger uitgekomen advisering bij coöperaties en de stabiele ontwikkeling binnen de opleidingen van NCR. De inkomsten zijn in 2022 op een vergelijkbaar niveau als in 2021 uitgekomen.

De personeelskosten zijn in 2022 redelijk constant gebleven in vergelijking met 2021 (€ 754.000 ten opzichte van € 760.000 in 2021). Er is wel sprake geweest van tijdelijke inhuur vanwege een mutatie in het personeelsbestand, maar de kosten hiervoor bleken lager dan begroot.

Een stijging in de uitgaven is met name waar te nemen in de post Voorlichting, hetgeen veroorzaakt wordt door De Nationale Coöperatiedag 2022, die na 2 jaar weer gehouden kon worden. Ook de Academie laat een stijging in kosten zien door een toename in deelnemers. 

Er is in 2022 minder gebruik gemaakt van werkzaamheden door derden dan in voorgaande jaren. De flexibele schil van medewerkers is het afgelopen jaar verkleind.

De accountantskosten laten een substantiële stijging zien. Dit heeft meerdere oorzaken. Er is voor gekozen om een aantal boekhoudkundige taken bij de accountant onder te brengen. Daarnaast is de controle van de accountant uitgebreid met een IT-audit, om te borgen dat het systeemgebruik goed is ingericht en juist wordt gebruikt. Verder heeft de accountant een tariefsverhoging doorgevoerd.  

Over het algemeen zien we dat er op allerlei fronten een kostenstijging is doorgevoerd, mede door inflatie en stijging van personeelskosten. Desondanks zijn zowel de kosten als de opbrengsten positiever uitgevallen dat in eerste instantie begroot was, waardoor het begrote verlies van € 99.000 omgezet is in een winst van € 29.340.

Door dit positieve resultaat wordt de algemene reserve van NCR versterkt tot € 1.137.407. Verder beschikt NCR over een bestemmingsreserve Coöperatie Onderzoek en Onderwijs (€ 230.099). Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor specifieke projecten en initiatieven die kennis rondom coöperatief ondernemen versterken en het opleiden van NCR-leden stimuleert.