Toelichting op de jaarrekening 2023

De inkomsten van NCR bestaan uit vaste en variabele contributie. De vaste contributie is gebaseerd op de omvang van de leden-coöperaties en laat een lichte stijging (11 nieuwe leden) zien met een omvang van € 1.136.000. De variabele contributie betreft de inkomsten gebaseerd op individuele dienstverlening aan coöperaties en de activiteiten van de Academie. Op jaarbasis is de variabele contributie hoger uitgekomen dan begroot (€ 329.000 ten opzichte van € 250.000). Dit komt door de hoger uitgekomen advisering bij coöperaties en de stabiele ontwikkeling binnen de opleidingen van NCR. De inkomsten zijn in 2023 op een hoger niveau uitgekomen dan in 2022, waar nog sprake was van een voucherregeling. Hoofdreden is dat er sprake is geweest van een aantal bovengemiddelde opdrachten bij een aantal coöperaties. Voor de volledigheid is er nog voor € 9.300 aan inkomsten uit beleggingen geboekt.

De personeelskosten zijn in 2023 constant gebleven in vergelijking met 2023 (€ 748.000 ten opzichte van € 755.000 in 2022). Reden is dat er in 2023 geen tijdelijke inhuur nodig is gebleken. In de begroting is hiervoor achteraf een te hoog bedrag aangehouden, waardoor hiermee het betere resultaat verklaard is. 

Een stijging in de uitgaven is met name waar te nemen in de post Automatisering, waarin bewust de keus is gemaakt om het project herziening website in 2023 te starten. De post Voorlichting is, mede door strakke sturing, maar ook het meer organiseren van bijeenkomsten bij NCR of bij leden, lager uitgekomen dan begroot.

Bijzonder is om te melden dat er een voorziening vrijvalt voor onderhoud. Uit een actueel opgesteld technisch rapport blijkt dat de komende jaren het onderhoud aan het pand lager uitvalt dan de opgebouwde voorziening. Hiermee is de accountant verplicht een vrijval van dit te hoge bedrag te doen. Hiermee is een incidentele vrijval van €42.000 van toepassing en een hoger resultaat zichtbaar. Dit komt weer beschikbaar voor de algemene reserve en dus voor de ledenactiviteiten. De accountantskosten laten, na een stijging van de afgelopen jaren, nu weer een stabilisatie zien.  

Over het algemeen zien we dat, naast de hogere inkomsten en het beheersen van de uitgaven, het resultaat er beter uitziet dan begroot. Dit wordt, zoals hiervoor beschreven, incidenteel versterkt door de vrijval van een voorziening. Ondanks deze positieve tendens moet er ook benadrukt worden dat 2023 een jaar is geweest zonder tegenvallers. De verwachting is dat de inkomsten in de toekomst zullen dalen vanwege het wegvallen van enkele lidmaatschappen. Alertheid op de exploitatie is geboden en zeker cruciaal als NCR zijn rol en taak in de toekomst wil blijven uitvoeren. De basis is hiervoor aanwezig en biedt vertrouwen in de toekomst.

Door dit positieve resultaat wordt de algemene reserve van NCR versterkt tot €249.000. Verder beschikt NCR over een bestemmingsreserve Coöperatie Onderzoek en Onderwijs (€ 230.099). Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor specifieke projecten en initiatieven die kennis rondom coöperatief ondernemen versterken en het opleiden van NCR-leden stimuleert.